Dodacie a platobné podmienky BAUEN, s.r.o.

Čl. I. Rozsah platnosti

 1. Tieto dodacie a platobné podmienky (ďalej len DPP) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim podľa ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka.
 2. Odchýlky do DPP majú platnosť len vtedy , keď sú v kúpnej zmluve výslovne dojednané.

 

Čl. II. Vznik zmluvy

 1. Návrh na uzatvorenie zmluvy predložený kupujúcim (ústne, telefonicky, písomne, faxom), potvrdí predávajúci v lehote v návrhu uvedenom. Ak nie je kupujúcim lehota výslovne stanovená, bude zmluva potvrdená v lehote primerane k okolnostiam. Predávajúci potvrdí návrh vyplnením predchádzajúceho dielu kúpnej zmluvy.
 2. Prevedenie akýchkoľvek zmien v návrhu predložených kupujúcim nezakladá vznik kúpnej zmluvy. V takom prípade sa jedná o návrh na uzatvorenie kúpnej predložený predávajúcim kupujúcemu a zmluva vzniká až dňom doručenia súhlasného vyjadrenia kupujúceho.

 

Čl. III. Forma a náležitosti zmluvy

 1. Kúpna zmluva má vždy písomnú formu.
 2. Zmluva vzniká spôsobom uvedeným v čl. II., keď dôjde k dohode o predmete dodávky.
 3. Ak nie je dohodnutý čas plnenia, je predávajúci oprávnení plniť kedykoľvek.
 4. Ak nie je dohodnutá cena ani spôsob jeho určenia, je predávajúci oprávnení účtovať a kupujúci povinný zaplatiť cenu, za ktorú sa dodaný ale zrovnateľný tovar predával v dobe, keď došlo k uzatvoreniu zmluvy

 

Čl. IV. Dodacie podmienky

 1. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platí, že k splneniu a vzniku práva účtovať kúpnu cenu dochádza dňom, kedy bolo kupujúcemu pre kazateľne umožnené nakladať so zazmluvneným tovarom .
 2. Ak je dojednané dodanie prostredníctvom dopravcu, musí byť dodávka zreteľne označená ako zásielka pre kupujúceho.
 3. Predávajúci je povinný dať kupujúcemu doklady v čase a spôsobom, ktorý mu dostatočne umožní prevziať zazmluvnený tovar.
 4. Pokiaľ nie je stanovené ináč, v cene tovaru je zahrnutý aj obalový materiál (kartóny, dutinky, stretch fólia, atď.).
 5. Ak kupujúci zaisťuje vlastný odvoz tovaru, predávajúci ho skladuje 10 dní od dňa , kedy vyzval kupujúceho k odberu. Po uplynutí tejto doby bude tovar odoslaný prostredníctvom prepravcu na náklady kupujúceho.
 6. U tovaru, ktorý nebude odobratý do 30 dní od dohodnutého termínu, bude automaticky účtovaný poplatok 1,50Eur/paleta /deň. Tovar vyrobený na odvolávky musí byť odobratý do 6tich mesiacov od dátumu dohodnutej prvej odvolávky, ináč bude automaticky účtovaný poplatok 1,50 Eur/paleta/deň a zároveň nebude uznaná prípadná reklamácia.

 

Čl. V. Zodpovednosť za vady

 1. Kupujúci je povinný prípadne vady dodávky oznámiť predávajúcemu písomne, a to najneskôr do 6 tich mesiacov.
 2. Kupujúci je oboznámený s Pokynmi pre skladovanie PE fólii a produktov z nich. Tieto pokyny sú na
 3. Kupujúci je individuálne podľa charakteru objednaného tovaru na požiadanie informovaný o odpovedajúcich prípustných výrobných toleranciách.
 4. Tolerancie pre LDPE fólie a výrobky z nich :

sila fólie   : +/- 10%

šírka fólie : +/ - 1 až 5% ( v závislosti od šírky rozmeru)

 

Čl. VI. Platobné podmienky

 1. Predávajúci je oprávnený účtovať kúpnu cenu dňom , kedy došlo k predaniu tovaru kupujúcemu alebo dopravcovi k preprave, a to v mieste prevádzky predávajúceho , ak nedošlo k inej dohode.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho v lehote do 14 dní po odoslaní tovaru alebo podkladov pre zaplatenie kúpnej ceny (spravidla faktúry) , pokiaľ nie je dohodnuté ináč.
 3. V prípade omeškania úhrady je povinný zaplatiť kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
 4. Pokiaľ kupujúci ma voči predávajúcemu záväzky. Nebude kúpna zmluva akceptovaná.

 

Čl. VII. Poplatky za obaly

Produkty vyrobené vo firme BAUEN, s r.o. nie sú považované za obaly a v predajnej cene vyrobených tovarov nie sú zahrnuté poplatky za ne. Zodpovednosť za spoplatnenie našich produktov autorizovanej spoločnosti v rámci platnej legislatívy na seba zakúpením produktov preberá odberateľ. BAUEN, s r.o. odvádza poplatky autorizovanej spoločnosti len za obaly, v ktorých vyrobené produkty predáva (kartóny, dutinky, ...)

 

V Topoľovke 14.06.2016                                                               Tomáš Karľa, konateľ